Thư cảm ơn

Thế giới nhiều biến động, cuộc sống nhiều rủi ro, hợp tác thay thế cho cạnh tranh, chia sẻ thay thế cho sở hữu. TalentPool một lần nữa xin nương ...

'